Follow us

Search

Όροι συμμετοχής Bobbi Brown

Διαβάστε τους όρους

Όροι συμμετοχής Bobbi Brown

Όροι Διαγωνισμού

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA EDITIONS Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 40, ΑΦΜ 800448853 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρεία») θα διενεργήσει διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας με URL https://elle.gr/ (εφεξής «Η Ιστοσελίδα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα.

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:

(i) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί και

(ii) έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή των δωρωθετών, ή συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

1.2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό
συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις περιεχόμενες στον οικείο χώρο της Ιστοσελίδας οδηγίες.

1.3. H έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής και την υποβολή της.

Ρητά αναγνωρίζεται ότι η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στον Διαγωνισμό μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

1.4. Νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην φόρμα συμμετοχής και θα αναδειχθεί – κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

1.5. Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους και συναινεί ρητά

(i) στην αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους
διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η Εταιρεία ή o Χορηγός ή oι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες,

(ii) στη διαφημιστική εκμετάλλευση της ενέργειας και

(iii) στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται.

 1. Διάρκεια του διαγωνισμού.

2.1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την ώρα 11:00 της 16.04.2020 εως και την ώρα 13:00 της 30..04.2020.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω (υπό 1.3.) οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στην νέα λήξη, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.

2.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί γνωστοποιηθεί ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας www.elle.gr, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της.

2.4. Μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

 1. Ανάδειξη Νικητή.

Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι την 30.04.2020. ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο που θα οριστεί με τροποποίηση των παρόντων Όρων κλήρωση από Επιτροπή που θα ορίσει η Εταιρεία. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, κατά τη σειρά διαλογής τους, νικητές ανάλογοι με τα δώρα του διαγωνισμού και δύο επιλαχόντες για το κάθε δώρο που θα υπεισέλθουν με τη σειρά ανάδειξής τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.

 1. Δώρα.

4.1 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν πλούσια δώρα. Συγκεκριμένα τα  δώρα που θα κληρωθούν κατά τη λήξη του διαγωνισμού είναι τα εξής:

 • 4 σετ προϊόντων ομορφιάς ,αξίας 190 euro το ένα, απο την εταιρεία ESTEE LAUDER HELLAS A.E. για την μάρκα Bobbi Brown

4.2. O νικητής θα λάβει το δώρο για το οποίο κληρώθηκε, ακριβή περιγραφή του οποίου θα βρίσκει στην ιστοσελίδα. Κάθε νικητής θα λάβει το δώρο ως  περιγράφεται ανωτέρω και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει σε σχέση με την παραπάνω προσφορά.

 

 1. Ειδοποίηση νικητή – Τυχερού δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού.

5.1. Μετά την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων, αυτοί θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία στην Ιστοσελίδα και στις επίσημες σελίδες της στις ιστοσελίδες «facebook» και «instagram». Οι νικητές και οι επιλαχόντες με ρητή μνεία της σειράς κλήρωσής τους θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής κλήσης για την αποστολή του δώρου σε αυτούς. Ειδικότερα, το έργο της διάθεσης /αποστολής των Δώρων στους νικητές αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει η εταιρεία – δωροθέτης του Διαγωνισμού με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS A.E

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, με ΑΦΜ 099877197 .

5.2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών εργάσιμων ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής και μετά την εξάντληση των επιλαχόντων, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον καθένα από αυτούς και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

5.3. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την απόδοση του κάθε δώρου να προβεί σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

5.4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τους όρους 1.1 ή 1.3. πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

 1. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.

6.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

6.2. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση και προβολή των αρχείων (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της παραλαβής του δώρου ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία αυτού.

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου  όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 7.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους και συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Η Εταιρεία προβαίνει στη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων για τρείς (3) σκοπούς, ήτοι (α) την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο δώρο, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης). Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, για σκοπούς παρακολούθησης του Διαγωνισμού θα έχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Επιπρόσθετα, πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα για τον σκοπό μόνο της διάθεσης/αποστολής των Δώρων στους νικητές θα έχει και η εταιρεία – δωροθέτης του Διαγωνισμού με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, με ΑΦΜ 099877197 , ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της. Διευκρινίζεται ότι η ESTEE LAUDER HELLAS A.Ε.δεν θα λάβει στοιχεία των συμμετεχόντων. Συμμετέχει αποκλειστικά και μόνον ως δωροθέτης στον Διαγωνισμό και αποστολέας των δώρων των νικητών, τα δε δεδομένα των νικητών θα διαγραφούν από την ESTEE LAUDER HELLAS με την ολοκλήρωση της παράδοσης. Η ESTEE LAUDER HELLAS θα διαβιβάσει τα δεδομένα των νικητών μόνο στην εταιρεία courier με την οποία συνεργάζεται για την αποστολή των δώρων. Άλλοι, τρίτοι, αποδέκτες των δεδομένων αυτών, δεν υπάρχουν και τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.

7.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχουσες στον Διαγωνισμό, για: (i) την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στη Διοργανώτρια Εταιρεία. Περαιτέρω δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.

8.1. Η Εταιρεία και/ή η Χορηγός δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής ουδόλως συνδέεται με την Εταιρεία και/ή τη Χορηγό.

8.2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 1. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού.

Οι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την παραλαβή του δώρου από τον τελικό νικητή θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://elle.gr.

 1. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα
προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

MORE FROM

ΟΜΟΡΦΙΑ