Follow us

Search

Όροι συμμετοχής ELLE RUN Virtual

Διαβάστε τους όρους.

Όροι συμμετοχής ELLE RUN Virtual

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
 2. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 9/9 μέχρι και την Παρασκευή 18/09, 14.00 .
 3. Η δήλωση της επίδοσης (ή των επιδόσεων σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βελτιώσει τον χρόνο του) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 13/09 μέχρι και την Κυριακή 20/09. ΠΡΟΣΟΧΗ : Δε θα γίνουν δεκτές επιδόσεις που δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη φωτογραφία από οθόνη ρολογιού με GPS, ή smart watch, οθόνη διαδρόμου ή από εφαρμογή σε smart phone όπου θα αναγράφεται η απόσταση και ο συνολικός χρόνος.
 4. Η απόσταση που διανύει κάθε δρομέας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 5 χλμ. ή 10 χλμ. ανάλογα με το τι έχει επιλέξει.
 5. Οι υψομετρικές διαφορές δεν θα συνυπολογίζονται στον τελικό χρόνο και στην τελική κατάταξη.
 6. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να διανύσει την απόσταση και να ανεβάσει τον βελτιωμένο του χρόνο όσες φορές επιθυμεί.
 7. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να λάβει μέρος και στις δύο αποστάσεις, αρκεί να κάνει την εγγραφή του δύο φορές.
 8. Κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει μέρος με δική του ευθύνη και είναι υποχρεωμένος να τηρήσει όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις δημόσιες αρχές σχετικά με την άθληση σε εξωτερικό χώρο. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση επιβολής προστίμου στους συμμετέχοντες από δημόσια αρχή.
 9. Τέλος κάθε συμμετέχοντας δηλώνει τα παρακάτω: “Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετάσχω στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μου, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει όπως πτώσεις, κακές καιρικές συνθήκες, κυκλοφορία οχημάτων, αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του εικονικού αυτού αγώνα (virtual run) και αποδέχομαι ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά το τρέξιμο μου. Ακόμα δίνω την έγκριση μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν τις selfie που θα ανεβάσω ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση. Τέλος, δηλώνω ότι έχω τρέξει εγώ ο ίδιος την απόσταση που έχω επιλέξει χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει άλλο μέσο (ποδήλατο, μηχανάκι, κλπ) και τα στοιχεία της επίδοσης που θα δηλώσω είναι αληθή.”

Terms & Conditions

 1. All participants must be 18 years old or older.
 2. Entries will be eligible from 09.09 until 18.09 at 2.00pm.
 3. The submission of performance (or performances in case one wants to improve his own time) must be made from Sunday 13/09 until Sunday 20/09. ATTENTION: Performances that are not accompanied by the corresponding photo from a GPS watch screen, or smart watch, treadmill screen or from a smartphone app where the distance and total time will be indicated will not be accepted.
 4. The distance ran by each runner should be at least 5 km or 10 km depending on the one he/she is registered for.
 5. Elevation differences will not be taken into account in the final time and in the final ranking.
 6. Each participant can cover the distance and submit their improved time as many times as they wish.
 7. Each participant can participate in both distances, as long as he registers to both of them.
 8. Each participant shall take his / her own responsibility and shall comply with all instructions given by the public authorities regarding outdoor activities and social distancing. The organizers are not responsible for any harm to the participants during their run. The organizers bear no responsibility in case of a fine being imposed on participants by a public authority.
 9. Every participant accepts the following: “I hereby declare that I have recently undergone a medical examination and I am perfectly healthy to participate in this sport event. I accept full responsibility for any injury or accident that may occur at any place of the venue I choose to complete my run or that may occur during my run such as falls, bad weather, traffic and bad road conditions. I waive any claim by the organizers, sponsors, and anyone involved directly or indirectly to the event and accept that these persons have no legal responsibility for what may occur during my run. I give my approval to the organizers to use my selfie photos of my run that I will upload, or any other recording without having any financial requirement. Finally, I declare that I myself have run the distance I have registered for, without using any other means (bicycle, motorbike, etc.) and the performance that I submit is valid.”

 

MORE FROM

FITNESS

BEST of INTERNET